طراحی و ساخت گنبد و گلدسته مساجد و اماکن مذهبی

سقاخانه

طراحی و ساخت سقاخانه و همچنین ساخت و نصب گنبد و گلدسته برای سقاخانه