طراحی و ساخت گنبد و گلدسته مساجد و اماکن مذهبی

ساخت گوی و الله و پرچم گنبد و گلدسته در طرحهای مختلف

گوی و الله

گوی و الله

گوی برای گنبد