طراحی و ساخت گنبد و گلدسته مساجد و اماکن مذهبی

 

نمایی از کارگاه گنبد سازی کتاب مبین در اصفهان

کارگاه گنبد سازی