طراحی و ساخت گنبد و گلدسته مساجد و اماکن مذهبی

گلدسته آلمینیوم و استیل