گلدسته آلمینیوم و استیل

گلدسته فریدون شهر
نمونه کار ساخت گلدسته  در فریدون شهر
گلدسته های ۱۲متری کنار تخته کازرون
نمونه کار ساخت گلدسته های ۱۲متری کنار تخته کازرون
گلدسته شادگان خوزستان
نمونه کار ساخت گلدسته  در شادگان خوزستان

گلدسته

گلدسته ساخت کتاب مبین
گلدسته ساخت کتاب مبین

شبستان گنبد رسمی بندی

عملیات نصب گلدسته

گلدسته