سقاخانه:طراحی و ساخت

سقاخانه
سقاخانه

طراحی و ساخت سقاخانه توسط گنبد و گلدسته سازی کتاب مبین